Osram 58939

Osram  (58939) 220T4Q/2PPF220W22V GY9.5