Osram 54448 EYB-5

Osram 54448 EYB-5  

360W, 85.5V, 3250K, G5.3 BIPIN, 75HRS